II Kaliski Turniej Debat

Ruszyły zapisy do drugiej edycji Kaliskiego Turnieju Debat!

Już od nowego roku uczniowie szkół ponadpodstawowych z Kalisza będą mogli wziąć udział w turnieju debat wzorowanych na oksfordzkich. Dwuosobowe drużyny będą ze sobą rywalizowały o tytuł kaliskich mistrzów debatowania.  Zwycięzcy w nagrodę pojadą na finansowany przez europosła prof. Zdzisława Krasnodębskiego wyjazd studyjny do Brukseli, połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody książkowe.

Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzone zostaną eliminacje szkolne, które wyłonią szkolnych mistrzów debatowania. będą oni reprezentować swoje szkoły w kolejnych etapach. Dalsze etapy i eliminacja poszczególnych drużyn będą działać na zasadzie „drabinki turniejowej”, podobnej do tej spotykanej w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Uczestnicy już na tydzień przed zapoznają się z pytaniem/tezą, jednak stanowisko, które poprą poznają dopiero na pół godziny przed rozpoczęciem debaty, którą oceni jury złożone z kaliskich działaczy społecznych. Na zwycięstwo wpływ będą miały przede wszystkim: kultura wypowiedzi, poprawność merytoryczna i umiejętność prezentacji.

Zapisy będą prowadzone do „przerwy świątecznej”.

Harmonogram Kaliskiego Turnieju Debaty

listopad/grudzień 2019 – rekrutacja uczestników do projektu

listopad/grudzień 2019 – luty 2020 – przeprowadzenie etapu szkolnego (eliminacje)

luty – kwiecień/maj 2020 – przeprowadzenie etapu międzyszkolnego (finał)

Maj 2019 – wręczenie nagród: data dzienna zostanie podana w późniejszym terminie

druga połowa roku 2020 – przewidywana data odbycia wyjazdu do Brukseli

Regulamin Kaliskiego Turnieju Debat

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Kaliskiego Turnieju Debat, zwanego dalej Turniejem lub Projektem, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie KoLiber oddział Kalisz, zwane dalej Organizatorem.
 2. Patronami honorowymi projektu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski.
 3. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Kalisza.

Cele projektu

 1. Celem Turnieju jest:
 1. przygotowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych do aktywnego udziału w życiu publicznym poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie występów publicznych,
 2. promowanie wysokiego poziomu języka oraz merytorycznej jakości dyskusji w życiu publicznym,
 3. przekazanie młodym ludziom takich wartości jak szerokie spojrzenie na dane zagadnienie, wypracowanie samodzielnego myślenia, budowanie spójnej i logicznej argumentacji, słuchanie innych i odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanowanie swoich rozmówców,
 4. zagospodarowanie wolnego czasu młodych ludzi poprzez organizację merytorycznych dyskusji,
 5. rozwijanie zdolności argumentowania wśród młodzieży w duchu rywalizacji fair play.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami Turnieju mogą być dwuosobowe zespoły złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Kalisza, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnikami nie może być zespół złożony z uczniów dwóch różnych szkół.
 3. Uczestnikami nie mogą być członkowie Stowarzyszenia KoLiber.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje zespół za pośrednictwem Dyrektora szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Każda Szkoła wskazuje koordynatora szkolnego, odpowiedzialnego za realizację projektu w danej Szkole oraz kontakt z Organizatorem; Organizator zachęca także szkoły do wyznaczenia opiekunów, którzy dbają o merytoryczne przygotowanie uczniów do debat.
 7. Zgłoszenia Uczestników należy złożyć do 30 listopada 2019 r. na adres jakub.kowalinski@koliber.org

Przebieg projektu

Informacje ogólne

 1. Przebieg turnieju składa się z dwóch etapów: eliminacji (zwanego dalej także etapem szkolnym) oraz finału (zwanego dalej także etapem międzyszkolnym) – łącznie zwanych etapami – opisanych szczegółowo poniżej.
 2. Mecz turniejowy polega na debacie w duchu fair play oraz z zachowaniem wzajemnej kultury osobistej dwóch drużyn nad zadaną tezą.
 3. Debaty odbywają się w formie nawiązującej do debat oksfordzkich, zgodnie ze szczegółowymi zasadami opisanymi poniżej.
 4. Pary rywalizujących drużyn, teza do dyskusji w każdej debacie oraz ewentualny „wolny los” zostaną wyłonione w drodze losowania ustalającego całą drabinkę turniejową na danej etapie.
 5. W przypadku nieparzystej liczby drużyn losowany będzie „wolny los” w pierwszej rundzie danego etapu (drużyna, która go wylosuje przechodzi do następnej rundy bez przeprowadzenia debaty). W przypadku parzystej liczby drużyn „wolny los” będzie losowany w dalszej rundach danego etapu.
 6. W dalszych rundach wolny los będzie losowany w sytuacji nieparzystej liczby drużyn.
 7. Danej drużyniewolny los” nie może przysługiwać w dwukrotnie na danym etapie.
 8. Na wszystkich etapach turniej odbywa się metodą pucharową – zwycięska drużyna awansuje do następnego etapu, natomiast przegrana odpada z turnieju.
 9. Ilość debat na każdym etapie zależy od liczby uczestników.
 10. O wystąpieniu drużyny „za” czy „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora pół godziny przed debatą.
 11. Szczegółowy przebieg turnieju w czasie określa harmonogram projektu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu projektu oraz poszczególnych etapów, o czym informuje zespoły zgłoszone do Turnieju.

Etap I – Eliminacje (etap szkolny)

 1. Po przyjęciu formularzy zgłoszeniowych, Organizator wyznacza termin losowania par turniejowych oraz tematyki poszczególnych debat.
 2. Losowanie odbędzie się publicznie w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora, który zaprosi przedstawicieli wszystkich szkół zgłoszonych do projektu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb losowania oraz zawartość zestawów zostaną przedstawione przed dokonaniem losowania.
 4. Debaty odbywają się w miejscu (na terenie szkoły uczestników) i czasie uzgodnionym przez Szkołę oraz Organizatora. Dopuszczalne jest zarówno organizowanie kilku debat pod rząd, jak i rozplanowanie debat na różne dni.
 5. W debacie uczestniczą w charakterze publiczności uczniowie danej szkoły, na zasadach przez nią określonych, a także inne osoby za zgodą dyrekcji szkoły.
 6. Zwycięzca etapu szkolnego w każdej szkole uczestniczącej w Turnieju otrzymuje tytuł Szkolnego Mistrza Debat oraz zostaje zakwalifikowany do etapu międzyszkolnego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w dalszych etapach więcej niż jedną drużynę z etapu szkolnego.
 8. O kwalifikacji drużyny z miejsc innych niż pierwsze decyduje głos komisji.

Etap II – Finał (etap międzyszkolny)

 1. Celem Finału jest wyłonienie najlepszej drużyny spośród zwycięzców w poszczególnych szkołach.
 2. Debaty odbywają się publicznie w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora w uzgodnieniu z Uczestnikami danej debaty.
 3. Każdy może uczestniczyć w debacie w charakterze publiczności.
 4. Organizator udostępnia harmonogram debat oraz organizuje promocję etapu finałowego za pośrednictwem wszelkich mediów.
 5. Zwycięzcy etapu finałowego otrzymują tytuł Kaliskiego Mistrza Debat oraz nagrody, wymienione w pkt. 61.

Sposób przebiegu oraz oceny debat

 1. W debacie biorą udział:
 1. Marszałek – prowadzi całą debatę, udziela głosu mówcom, może przerwać przemowę, dba o kulturę słowa, poziom debaty, kontroluje czas wypowiedzi, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje,
 2. Komisja – ocenia wypowiedzi obu grup decydując o wyniku debaty,
 3. Mówcy – łącznie czterech mówców w dwóch dwuosobowych drużynach, z której jedna drużyna występuje „za” wybraną tezą, a druga „przeciw”,
 4. Publiczność – obserwująca zmagania drużyn, osoby z Sali mają prawo do zadania pytań według poniższych zasad oraz udziału w głosowaniu publiczności.
 1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji (występuje „za”), a którą próbuje obalić strona Opozycji (występuje „przeciw”). Teza powinna być jasno i jednoznacznie sprecyzowana.
 2. Przed debatą członkowie zespołu wyznaczają między sobą pierwszego zawodnika, czyli lidera, który otwiera i zamyka dyskusję, wg poniższego schematu oraz drugiego zawodnika, który rozwija argumenty przedmówcy i odnosi się do wypowiedzi oponenta.
 3. Debata odbywa się według poniższego schematu:
 1. Mowa pierwszego zawodnika strony Propozycji,
 2. Mowa pierwszego zawodnika strony Opozycji,
 3. Mowa drugiego zawodnika strony Propozycji,
 4. Mowa drugiego zawodnika strony Opozycji,
 5. Mowa końcowa pierwszego zawodnika strony Propozycji,
 6. Mowa końcowa drugiego zawodnika strony Opozycji.
 1. Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut. Za przekroczenie czasu wypowiedzi o 10 sekund, drużyna otrzymuje -1 punkt, a po przekroczeniu czasu o 30 sekund: -2 punkty. Wypowiedź mówcy musi być wygłoszona, a nie czytana z kartki.
 2. Celem kontroli czasu wskazane jest, aby w sali, gdzie odbywa się debata, umieszczono zegar odmierzający czas do końca wypowiedzi.
 3. Fakultatywnie, jeśli czas i okoliczności na to pozwalają, Marszałek może wyrazić zgodę na 1-2 pytania do każdej strony debaty ze strony publiczności przed mowami końcowymi; wówczas pytanie powinno zostać zadane w czasie 1,5 minuty, natomiast na odpowiedź przedstawiciel drużyny ma 3 minuty.
 4. Oceną debaty zajmuje się powołana przez Organizatora 3-osobowa komisja.
 5. W nadzwyczajnych sytuacjach, komisja może składać się z dwóch lub czterech osób.
 6. Organizator tworzy listę osób, z których powołuje członków komisji. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele władz publicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni wyższych, dziennikarze.
 7. Po debacie komisja, po krótkiej naradzie, ogłasza wynik debaty uwzględniając poniższe punkty.
 8. Każdy z członków komisji ma do rozdysponowania 10 punktów, które rozdziela pomiędzy dwie strony (w ramach przyznawanych punktów nie można wskazać remisu). Juror ocenia całą debatę tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę.
 9. W przypadku remisu decydujący głos ma najstarszy członek komisji.
 10. Przed debatą Marszałek przeprowadza głosowanie nad tezą wśród publiczności. Podczas obrad komisji, Marszałek przeprowadza ponowne głosowanie celem weryfikacji oceny publiczności. Głosowania odbywają się poprzez podniesienie ręki; wygrywa ta drużyna, której udało się przekonać swoją argumentacją większą liczbę słuchaczy względem pierwszego głosowania.
 11. Marszałek ogłasza werdykt publiczności wraz z werdyktem komisji. Decyzja publiczności nie wpływa na rozstrzygnięcie debaty.
 12. Przedstawiciel Komisji powinien krótko uzasadnić jej decyzję.
 13. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana przez Organizatora, jeśli używa:
 1. wulgaryzmów i innych wyrażeń uważanych powszechnie za obraźliwe,
 2. argumentów personalnych lub obraża innych mówców i uczestników debaty,
 3. urządzeń telekomunikacyjnych z dostępem do Internetu takich jak laptopy, telefony komórkowe, iPady, tablety, itp.,
 1. Jeżeli drużyna nie przystąpi do debaty, przystąpi w niepełnym składzie bądź zostanie zdyskwalifikowana na podstawie pkt 52, drużyna przeciwna wygrywa pojedynek walkowerem (punkty 30-0).
 2. Po wydaniu werdyktu przez jury drużyny mają prawo do krótkiego oświadczenia, w którym mogą przedstawić swoje prawdziwe stanowisko dotyczące wcześniej debetowanego problemu. Oświadczenie nie ma wpływu na ocenę.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie trwania projektu pod warunkiem podania przyczyny takiej zmiany. W sprawach nieujętych Regulaminem decydujący głos ma Organizator.
 2. Zgłoszenie drużyny do Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy Turnieju, zgłaszając się do Turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Turnieju zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz do wykorzystania ich wizerunku celem promocji Turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia uczestnika o okazanie legitymacji szkolnej podczas trwania Turnieju celem weryfikacji jego danych osobowych.
 5. Pula nagród w Turnieju obejmuje: wycieczki do Brukseli z wizytą w Parlamencie Europejskim dla laureatów, a także nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny, książki i inne.
 6. Kontakt z Organizatorem: mail: jakub.kowalinski@koliber.org, koordynatorzy Turnieju: Jakub Kowaliński – 793730307, Daniel Dudek – 660394932

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres email:

jakub.kowalinski@koliber.org